Hoppa till textinnehållet

2019-03-28 15:26

Swedbanks årsstämma 2019

Vid Swedbanks årsstämma idag beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara tio och valdes Kerstin Hermansson och omvaldes Bodil Eriksson, Ulrika Francke, Mats Granryd, Lars Idermark, Bo Johansson, Anna Mossberg, Peter Norman, Siv Svensson och Magnus Uggla. Lars Idermark utsågs av stämman till styrelseordförande. På årsstämman beslutades vidare att anta ändrad bolagsordning, samt valdes PwC Sverige AB till revisor till slutet av årsstämman 2023.

Arvoden

Vid stämman beslutades följande arvoden:

  •  styrelsens ordförande till 2 630 000 kr (2 540 000 kr),
  •  styrelsens vice ordförande till 885 000 kr (850 000 kr),
  •  övriga styrelseledamöter till 605 000 kr (570 000 kr),
  •  ordförande i styrelsens revisionsutskott till 395 000 kr (360 000 kr),
  •  övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott till 240 000 kr (232 500 kr),
  •  ordförande i styrelsens risk- och kapitalutskott till 430 000 kr (410 000 kr),
  •  övriga ledamöter i styrelsens risk- och kapitalutskott till 250 000 kr (230 000 kr), samt
  •  ordförande och ledamöter i styrelsens ersättningsutskott till 105 000 kr (102 500 kr).

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Resultaträkning och balansräkning samt utdelning
På stämman fastställdes resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018.
På stämman beslutades att utdelning för räkenskapsåret 2018 ska ske till aktieägarna med 14,20 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 1 april 2019. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 4 april 2019. 
 

Övriga beslut

Vid stämman beslutades även följande:

• Ansvarsfrihet beviljades för samtliga styrelseledamöter och för styrelsens ordförande men inte för verkställande direktören.
• Beslut om principer för hur valberedningen utses.
• Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden.
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier utöver förvärv enligt lagen om värdepappersmarknaden.
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler.
• Godkännande av prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år 2019 för Swedbank-koncernen, dels ett generellt program för 2019 och dels ett individuellt program för 2019 och beslut om överlåtelse av egna aktier m m med anledning av 2019 års program samt av tidigare stämmor beslutade program.

Lars Idermarks och Anders Karlsson anföranden vid dagens årsstämma finns tillgängliga på Swedbanks webbplats, www.swedbank.se/arsstamma.

För ytterligare information:
Gabriel Francke Rodau, koncernkommunikationschef, tfn 08-585 921 07
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, tfn 0727-40 63 38