Hoppa till textinnehållet

2019-03-31 08:30

Angående Swedbank och Ekobrottsmyndigheten

Swedbank har anlitat advokatfirman Nordia för att få biträde med anledning av att förundersökning inletts avseende bl.a. grovt svindleri. Nedan följer Nordias bedömning av åklagarens agerande.

Varken banken eller någon enskild har delgivits misstanke av åklagare men onsdagen den 27 mars 2019 företog poliser från Ekobrottsmyndigheten, husrannsakan i bankens lokaler.

I samband med husrannsakan beslagtogs ett stort antal dokument och ett omfattande digitalt material vilket möjliggjordes genom medverkan av bankens personal.

Bland det beslagtagna materialet finns sådant som framställts av anlitade advokatbyråer samt annan advokatkorrespondens. Vid kontakter mellan bankens ombud Hans Strandberg och åklagaren, chefsåklagare Thomas Langrot, framförde åklagaren önskemål att banken skulle befria en av banken anlitad advokat, som avgivit bl.a. ett utkast till en rapport den 10 december 2018, från dennes tystnadsplikt.

Enligt gällande svensk rätt omfattas handlingar som upprättats av advokat av beslagsförbud och är underkastade advokatsekretess. Vidare är anlitade advokater underkastade tystnadsplikt. Allt detta gäller även gentemot åklagare och andra rättsvårdande myndigheter.

Swedbank är verksam inom ett flertal jurisdiktioner, inte bara i Sverige. Detta gör det angeläget att fullt ut kunna överblicka alla konsekvenser, globalt, av att upphäva sekretess och tystnadsplikt, särskilt eftersom banken dessutom omfattas av banksekretess i förhållande till sina kunder.

Nordia har på dessa grunder givit bankens ledning rådet att inte häva sekretessen och tystnadsplikten, i vart fall inte innan samtliga möjliga konsekvenser är kända och bedömda. Detta arbete pågår.

Åklagaren har i media uttalat att banken inte medverkat vid husrannsakan på önskvärt sätt, utan tvärtom försvårat denna genom att vilja bibehålla sekretess och tystnadsplikt. Åklagarens uttalande är helt felaktigt och obegripligt.

Banken har fullt ut medverkat till att ta fram allt som åklagaren önskat få del av. Vid påpekandet att advokathandlingarna var underkastade beslagsförbud har åklagaren förklarat att han trots det tar handlingarna i beslag, direkt i strid mot gällande lag. Banken har på Nordias inrådan placerat dessa handlingar i ett slutet kuvert med påteckning att handlingarna är underkastade advokatsekretess.

Bankens ledning, som på Nordias inrådan, fattat beslutet att inte för närvarande häva sekretessen och tystnadsplikten har agerat helt i enlighet med gällande regelverk och på ett ansvarsfullt sätt gentemot bankens kunder, banken och bankens ägare.

Nordias råd har varit självklara inom rådande regelverk och det är oförståeligt att åklagaren inte respekterar dessa utan istället i media misstänkliggör bankens ledning för att, outtalat, motverka utredningen.

Hans Strandberg och Olle Kullinger
Advokater och partners
Advokatfirman NORDIA

Frågor besvaras av:
Advokat Hans Strandberg          
Telefon +46 70 550 24 52