Etik

För Swedbank gäller en rad lagar, förordningar och interna regler. Det gäller viktiga frågor som banksekretess, skydd av personuppgifter och informationssäkerhet samt regler inom värdepappershandel, rådgivning och kreditgivning. Det finns också speciella regler för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering.

Swedbank är helt beroende av omvärldens förtroende för sin överlevnad. En hög etisk standard är därmed grunden för bankens förtroende och anseende.

I enlighet med Swedbanks policy byggs ett välgrundat förtroende och ett gott anseende upp i möten med enskilda kunder och genom en ständig dialog bland medarbetarna. Inom Swedbank ansvarar varje chef för att lyfta fram och diskutera de etiska frågeställningar och problem som uppkommer i verksamheten.

Regelefterlevnad (Compliance)

Det är avgörande för trovärdigheten att gällande regler efterlevs. För detta ändamål finns inom Swedbank, centralt och lokalt, särskilda funktioner för kontinuerlig uppföljning av regelefterlevnaden (compliance)

Swedbanks kontakter med kunder och andra affärsparter ska präglas av följande grundläggande värderingar och principer:


Förtroende – genom att Swedbank med omsorg, kompetens, sakligt och i övrigt professionellt uppträdande söker tillgodose kundens behov inom ramen för de tjänster som Swedbank tillhandahåller. Swedbank och dess medarbetare agerar alltid så att föreslagna och genomförda affärer, givetvis med beaktande av banksekretessen, kan förklaras med bibehållet anseende och förtroende.

Långsiktighet – genom att Swedbank i sitt agerande lägger grunden för en långsiktig relation mellan kunden och Swedbank.

Affärsförståelse – genom att Swedbank och dess medarbetare känner kunden och dennes finansiella behov samt förstår affären inklusive dess syfte och olika komponenter.

Kompetens – genom att den medarbetare som möter kunden har för uppgiften erforderlig kompetens inklusive kunskap om för kunden relevanta finansiella tjänster och produkter i Swedbank.

Öppenhet – genom att Swedbanks information om produkter och tjänster är så tydlig och lättfattlig som möjligt, för att kunden ska ges förutsättningar att förstå innebörden av diskuterade och föreslagna finansiella tjänster.

Respekt – genom att Swedbank och dess medarbetare behandlar kunden professionellt oavsett till exempel ålder, kön, religion och etnisk bakgrund och att klagomål hanteras på ett seriöst och snabbt sätt.

Pålitlighet – genom att Swedbank fullgör åtaganden på det sätt och inom den tid som utlovats och hanterar de uppgifter kunden lämnat om sina förhållanden med iakttagande av reglerna om banksekretess och integritetshänsyn i övrigt.

Sundhet / Intressekonflikter – genom att Swedbank och dess medarbetare alltid är uppmärksamma på och söker undvika intressekonflikter i verksamheten, så att motpartens intressen tas till vara med tillbörlig omsorg och att denne behandlas på ett rättvist sätt.

Regelefterlevnad – genom att Swedbank och dess medarbetare följer lagar och övriga bestämmelser, inklusive interna instruktioner, som styr verksamheten, inte bara i bokstavlig mening utan med insikt om det bakomliggande syftet, medverkar Swedbank inte i affärer som kan strida mot gällande regelverk. Hög etik går längre och ställer större krav än att endast avstå från det otillåtna. Swedbank håller sig därmed på ett betryggande respektavstånd från det otillåtna.