Vi vill möjliggöra övergången till en koldioxidsnål ekonomi och hjälpa kunderna att hantera transitionsrisker. Vi integrerar också kontinuerligt miljö-, sociala- och styrningskriterier (ESG) i vår utlåningsprocess.  

Integrering av ESG-kriterier i affärsprocesserna

För Swedbank är utlåning till privatpersoner och företag ett långsiktigt ansvar. När det gäller företagsutlåning kräver Swedbanks kreditpolicy att låntagaren är sund och hållbar och att lånet baseras på förtrogenhet med företaget, dess verksamhet, framtidsutsikter och en bedömning av dess sociala påverkan. Det är viktigt att Swedbanks kunder är ekonomiskt hållbara och beredda på oförutsedda händelser med rätt amortering och skuldnivå.

Swedbank uppmuntrar hållbara affärsmodeller och planerar att fortsätta utveckla finansieringsprodukter och tjänster som bidrar till övergången till ett mer hållbart samhälle. Swedbank erbjuder konsument- och företagslån med låg ränta för installation av solpaneler, vilket är positivt för hållbarheten i företagets egen ekonomi och för samhällets energiomvandling. Gröna bolån och billån finns också. Swedbank ser detta som rätt sätt att ta itu med möjligheterna och riskerna med hållbar finansiering. Swedbank utvärderar också sin låneportfölj enligt TCFD: s rekommendationer baserat på relaterade klimatrisker och möjligheter.

Läs hela artikeln om hur Swedbank integrerar ESG-kriterierna

Samarbete med kunderna om ESG-relaterade risker och möjligheter

Det är viktigt för Swedbank att samarbeta med våra kunder om ESG-relaterade risker och möjligheter. Vi har utvecklat omfattande interna riktlinjer för tretton sektorer som vi bedömer vara högrisksektorer ur en hållbarhetssynpunkt. Riktlinjerna är ett verktyg för att ge bättre inblick i hållbarhetsproblemen för olika branscher, samt förslag och råd om vilka aspekter som ska tas upp av kunden. Dessutom har Swedbank skapat en checklista för fastighetsrelaterade hållbarhetsrisker. Checklistan fungerar som ett verktyg för dialog med kunder om fastighetsrelaterade risker. Eftersom fastigheter står för nästan hälften av Swedbanks utlåning är detta en strategisk sektor för att maximera effekterna av bankens hållbarhetsriskhantering.

Swedbank uppmuntrar till hållbara affärsmodeller och har ambitionen att fortsätta att utveckla bankens erbjudande av finansieringsprodukter och tjänster som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle.