Swedbanks vision är att grunden i en sund och hållbar ekonomi utgörs av en lämplig amorterings- och skuldnivå. Den 1 juni 2016 införde Finansinspektionen (FI) nya amorteringskrav på nya bostadslån med syfte att dämpa de senaste årens ökade skuldsättning bland svenska hushåll. För att främja en sund ekonomi för Swedbanks kunder införde vi redan tidigare omfattande amorteringskrav för bostadslån liknande de nya krav som FI ställer idag. Parallellt har viljan bland Swedbanks kunder att amortera bostadslån ökat då många ser amortering som ett viktigt komplement till sparande.

Banken baserar sin kreditgivning på en analys av kundens vilja och uthålliga förmåga att fullgöra sina förpliktelser gentemot banken, en så kallad Know Your Customer (KYC) analys. Analysen skall skapa förståelse för hur kundens affärsverksamhet skapar förutsättningar för att löpande fullgöra de åtaganden som krediten innebär.

Att skapa en god förståelse för hur värden i företaget skapas samt hur kassaflöde och resultat genereras i den löpande verksamheten är således central. Vår bedömning vilar även på förståelse av ägarens syfte och mål med företaget, dennes kompetens inom området, ägarens privata ekonomi samt historiskt agerande och framtidsplaner. Ytterligare aspekter som vävs in i analysen är frågor som etik, moral, miljöpåverkan etc.. Således betraktas hållbarhetsrisker vid bankens kreditbeslut som en integrerad del av bankens riskanalys. För kreditbeslut till företag som överstiger 8 mkr i Sverige och 0,8 m EUR i de baltiska länderna används en speciell riskbedömningsmodell för hållbarhetsriskanalys där risker relaterade till mänskliga rättigheter, korruption och miljö utvärderas kring hur de bland annat påverkar vår och våra kunders lönsamhet och rykte om de skulle inträffa, men även kundernas återbetalningsförmåga och säkerheters värde.

Hållbarhetsanalysen fungerar också som ett av våra verktyg för att vi bättre ska lära känna våra kunder. Dialogen kring hållbarhetsfrågor med kunden skapar också nya affärsmöjligheter, både för banken och för kunden, genom att vi gemensamt lyfter en fråga eller ser ett investeringsbehov kopplat till en framtida hållbar utveckling inom branschen.

Allt i syfte att säkerställa en långsiktig god och hållbara utveckling för såväl våra kunder som för banken.

I de fall extra vägledning behövs för att minimera hållbarhetsrisker eskaleras kreditärendet till Swedbanks Business Ethics Committee. Rådet behandlar ärenden kopplat till frågor rörande miljö, mänskliga rättigheter, socialt ansvarstagande, affärsetik och/eller korruption. Till stöd för hållbarhetsriskanalysen har Swedbank under 2016 utvecklat nya sektorriktlinjer som även fungerar som underlag för hållbarhetsdialog med kunder. Riktlinjerna belyser betydande hållbarhetsrisker inom respektive sektor samt internationella standarder och normer att förhålla sig till. Under året har vi även tagit fram ett nytt ställningstagande för att motverka klimatförändring genom att förbjuda direktfinansiering av kolkraftverk samt utesluta nyinvesteringar i företag som till mer än 5 procent av sin omsättning tillverkar eller utvinner kol. Utöver det har banken en koncernövergripande uteslutningslista där samtliga bolag som utesluts från investering och finansiering finns med.