Genom att följa och stödja Ekvatorprinciperna ser Swedbank till att projekt som banken finansierar och ger råd kring utvecklas på ett sätt som är socialt ansvarsfullt och besitter  processer för ett systematiskt miljöarbete.

I Swedbanks direktiv om hållbarhetsaspekter vid kreditbedömning utgör ekvatorprinciperna en del av Swedbanks interna riktlinjer för riskbedömning. Processen innebär att bankens affärsområden har ansvaret att identifiera potentiella transaktioner som bör granskas.

När en transaktion identifierats formas ett internt granskningsteam. Detta team består av representanter från relevanta enheter i banken där alla innehar en tydlig roll beroende på expertis. Om en transaktion inte bedöms vara i linje med ekvatorprinciperna behöver åtgärder vidtas för att säkerställa efterlevnad för att transaktionen ska kunna genomföras.