• Swedbank har ett koncernövergripande hållbarhetsramverk som innefattar ett antal policys, ställningstaganden samt sektorriktlinjer. Bland annat en koncernövergripande policy för mänskliga rättigheter som bygger på FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.
  Läs mer om våra policys och riktlinjer
 • Vi har genomfört en koncernövergripande riskanalys med fokus på mänskliga rättigheter för att identifiera och analysera vår påverkan på rättigheterna i affärsprocesser och på våra olika marknader. Analysen utgjorde underlag för att se över och utveckla våra interna verktyg för att identifiera, bedöma och hantera risker relaterade till mänskliga rättigheter.
 • Vi bedömer kontinuerligt risker relaterade till mänskliga rättigheter i våra affärsbeslut och processer. Vi genomför en hållbarhetsanalys vid företagskrediter. Vid analysen diskuteras generella hållbarhetsrisker med kunden utifrån en riskbedömningsmodell som innefattar frågeställningar kring bland annat mänskliga rättigheter. Om företaget bedöms ha betydande hållbarhetsrisker går ärendet vidare till en kreditkommitté for slutgiltigt beslut.
  • Hållbarhetsrisker, så som mänskliga rättigheter, beaktas inför investeringsbeslut. I analysarbetet inför investeringsbeslut bedöms bolagets hållbarhetsrisker som varierar beroende på bransch och geografi. Specifikt fokus läggs på branscher och regioner med förhöjda risker, exempelvis bolag verksamma i lågkostnadsländer eller i icke-demokratier.
  • Vi bedömer risker relaterade till mänskliga rättigheter vid inköp. Riskbedömning, uppförandekod, som en del av bindande avtal, självskattning, besök och löpande dialog är några av våra metoder.
  • Jämställdhet och mångfald är viktiga bidrag till bankens arbetsmiljö och företagskultur. Arbetet utgår från en central jämställdhets- och mångfaldsplan, och varje chef följs upp på jämställdhets- och mångfaldsmål som en del av prestationsbedömningen.
  • Swedbank har antagit en koncernövergripande ståndpunkt kring försvarsmateriel som innebar ett förbud mot investeringar och finansiering av kärnvapen och gäller samtliga marknader där vi har verksamhet.
   Bankens uteslutningslista
  • Swedbank finansierar eller underlättar aldrig export av försvarsmateriel eller tjänster till något land som ar föremål for EU:s eller FN:s sanktioner
 • Swedbank's Business Ethics Committee behandlar ärenden från hela koncernen och ger rekommendationer kring frågeställningar om hållbarhet och etik. På sa satt kan samtliga affärsområden, genom att eskalera ärenden till rådet, få stod kring frågeställningar om miljö, affärsetik, mänskliga rättigheter och skatt.