Hållbarhetsrisker kan sällan separeras från finansiella risker. Därför genomförs en hållbarhetsanalys vid företagskrediter som överstiger 5 miljoner kronor. Vid analysen diskuteras generella hållbarhetsrisker med kunden utifrån en riskbedömningsmodell som innefattar frågeställningar kring mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt skatt och korruptionsfrågor.

Om företaget bedöms ha betydande hållbarhetsrisker, och/eller det ansökta beloppet är for högt för ansvarig medarbetare att bevilja, går ärendet vidare till en kreditkommitté for slutgiltigt beslut.

Swedbanks Hållbarhets- och etikråd behandlar ärenden från hela koncernen och ger rekommendationer kring frågeställningar om hållbarhet och etik. På så sätt kan samtliga affärsområden, genom att eskalera ärenden till rådet, få stöd kring frågeställningar om affärsetik, mänskliga rättigheter och skatt.

Som Sveriges största fondförvaltare har vi möjlighet att påverka de bolag vi investerar i. Vi har valt att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor för våra andelsägares räkning. Vi investerar i ett stort antal bolag, både i Sverige och utomlands. Som en del i den finansiella analysen identifierar vi bolagens hållbarhetsrisker och förbättringsmöjligheter. Vissa bolag utesluts av hållbarhetsskäl, men vår huvudprincip är att vara kvar som ägare och påverka.