En viktig del inom sparande är vår kapitalförvaltning. Vårt fondbolag Swedbank Roburs huvudstrategi som ansvarstagande kapitalförvaltare är att genom dialog och aktivt ägande påverka bolagen att utveckla arbetet med hållbarhet och ansvarsfull bolagsstyrning. Vi för dialog med bolagen och har löpande kontakt med styrelse och ledning i bolag där fonderna är stora ägare. Fondbolaget deltar i valberedningar, röstar på bolagsstämmor och samarbetar med andra aktörer. En viktig målsättning med Swedbank Roburs ägararbete är väl sammansatta bolagsstyrelser avseende kompetens, erfarenhet och mångfald, inklusive jämn könsfördelning, samt en balans mellan beroende och oberoende ledamöter.

Hållbarhet i alla investeringsprocesser

Att integrera hållbarhet i fondbolagets samtliga investeringsprocesser är centralt. Genom att vara en långsiktig och aktiv ägare har vi möjlighet att påverka bolag att utveckla sig inom bolagsstyrning, affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. 

Swedbank Robur investerar inte i bolag som tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Vi exkluderar bolag som producerar kol motsvarande minst 5 procent av omsättningen. Våra hållbarhetsfonder förvaltas med särskilda kriterier inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Dessa fonder utesluter även bolag som producerar fossila bränslen; kol, olja och gas. En av hållbarhetsfonderna, Humanfond, är ideell. Fonden ger spararna möjlighet att donera två procent av fondvärdet per år till en valfri ansluten ideell organisation.

Swedbank Robur strävar efter att vara ledande i att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för hållbara investeringar. Swedbank Roburs investeringar ska bidra till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål och ambitionen fastslås i  tre hållbarhetsmål för Fair Business, Clean Business och Good Business.