Leverantörskoden är basen för de krav och förväntningar som Swedbank förespråkar och den används därmed som utgångspunkt för avtal med bankens leverantörer. Koden ställer bland annat krav på leverantörernas arbete för mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, affärsetik och miljö. Den tydliggör bankens vision och ståndpunkt i dessa frågor samt klargör vad som är obligatoriska kriterier och vilka som är önskvärda. Detta möjliggör en dialog och  utveckling tillsammans med leverantörerna.

För att säkerställa att inköpsprocessen stödjer Swedbanks övergripande hållbarhetsstrategi används en digital plattform för att effektivt hantera hållbarhetsrelaterad information, analys och uppföljning, med utgångspunkt i leverantörskoden.

Att avtal efterlevs är viktigt,och en ytterligare uppföljning genomförs därför vid behov i form av leverantörsbesök och uppföljningskontroller. Ärenden kan eskaleras till inköpsenhetens hållbarhetsråd som vidare beslutar om
leverantörsåtgärder eller om leverantörskontrakt ska avslutas. Swedbanks etikkommitté kan även konsulteras om etiska dilemman uppstår.

Swedbank kommer fortsättningsvis att arbeta för att stärka möjligheten till innovation för hållbarhet, med hjälp av strategiska partnerskap längs leverantörskedjan, för att påskynda övergången till ett hållbart samhälle, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet.