För att bidra till en mer hållbar leverantörskedja har en upphandlingsstrategi antagits med visionen att vara bäst i branschen. För att nå dit arbetar inköpsenheten med tre övergripande områden: minimera risk, öka positiv påverkan och kontinuerlig utveckling.

Så stärker vi strategin

För att stärka strategin har Swedbank utvecklat följande aktiviteter och verktyg:

Uppförandekod för leverantörer

Den centrala inköpsenheten kräver att alla leverantörer undertecknar Swedbanks uppförandekod för leverantörer som en del av bankens och leverantörens gemensamma avtal. Koden ställer bland annat krav på leverantörernas arbete inom områden så som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik och miljö.

Hållbarhetsanalys

Leverantörer utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på godkännande av uppförandekoden för leverantörer och en självskattning rörande leverantörens hållbarhetsarbete samt hur eventuella geografiska risker kan påverka leverantören. Genom hållbarhetsanalysen möjliggörs en dialog och utveckling tillsammans med leverantörerna.

Uppföljning

För att säkerställa att inköpsprocessen stödjer Swedbanks övergripande hållbarhetsstrategi används en digital plattform för att effektivt hantera hållbarhetsrelaterad information, analys och uppföljning, med utgångspunkt i uppförandekoden för leverantörer. Genom plattformen får Swedbank bättre förståelse för leverantörernas arbete och kan vid behov stötta leverantörer. Dessutom görs platsbesök och / eller omfattande tredjeparts hållbarhetsrevisioner vid behov för att följa upp på efterlevnaden.

Eskaleringsprocess

I hållbarhetsanalysen finns en etablerad eskaleringsprocess för hög risk-leverantörer. Ärenden kan eskaleras till inköpsenhetens hållbarhetsråd som vidare beslutar om leverantörsåtgärder eller om leverantörskontrakt ska avslutas. Swedbanks hållbarhetskommitté kan även konsulteras om hållbarhetsdilemman uppstår.