Korruption kan finnas i många former och variera i grad från att utöva en mindre del av inflytande till institutionaliserade mutor. Den globala anti-korruptionsorganisationen Transparency Internationals definition av korruption är "att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning". Utöver ekonomisk vinst kan detta också betyda icke-ekonomiska fördelar. Swedbank har undertecknat FN: s Global Compact och har därmed åtagit sig att delta i kampen mot korruption. Den tionde principen i FN: s Global Compact innebär att alla deltagare inte bara att ska undvika mutor, utpressning och andra former av korruption, utan också att utveckla ramverk och konkreta program för att hantera detta. Swedbank främjar öppenhet och ansvarsskyldighet i affärsrelationer och kommunicerar på ett sätt som gör det möjligt för intressenter att förstå bankens arbete, utmaningar och ambitioner på området.

Förebyggande åtgärder

I syfte att uppnå en hållbar finansiell verksamhet. Banken säkerställer banken att strikta rutiner följs för att identifiera och förstå riskerna för korruption, för att kunna tillämpa förebyggande åtgärder. Dessa är några av de prioriterade områdena, relaterade till anti-korruption, i Swedbank:

 • Arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering är högt prioriterade i Swedbank.
  Läs mer
 • Swedbank anser att det är viktigt med grundliga diskussioner tydliggör etiska frågor. Anställda uppmuntras att kommunicera oro för bristande efterlevnad och tvivelaktiga metoder anonymt genom att använda bankens whistle blowing-förfarande.
 • Swedbanks koncerngemensamma uppförandekod tydliggör att all verksamhet i Swedbank ska kännetecknas av hög etisk standard, vilket kräver att Swedbank och dess anställda aktivt noggrant behöver granska etiskt svåra affärstransaktioner.
  Läs mer
 • Finansiell stabilitet och effektivitet på finansmarknaden är till stor del beroende av regleringar och den politiska miljön. Swedbank deltar aktivt i politiska diskussioner där det är möjligt för oss att dela vår expertis och anpassar sig i ett tidigt skede till förändringar i lagstiftning och frågor som rör företagets ansvar. Swedbank stöder dock inte medvetet - ekonomiskt eller på annat sätt - politiska partier av något slag, direkt eller indirekt.
 • Swedbankkoncernen tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster till många olika kunder. Det inkluderar också affärer för eget konto. En intressekonflikt kan uppstå i koncernens ordinarie affärsverksamhet i olika situationer; därför är medvetenheten om dessa frågor både bland anställda och kunder av avgörande betydelse. Swedbank har, i sin intressekonfliktpolicy, fastställt principer för identifiering av de omständigheter som utgör eller kan utgöra en intressekonflikt och hanteringen av sådana konflikter.
 • Swedbank har utvecklat uppförandekoder för anställda och leverantörer för att säkerställa en ömsesidig förståelse för vikten av respekt för affärsetik.
  Läs mer om leverantörsrelationer och uppförandekod för anställda.
 • Swedbanks antikorruptionspolicy vägleder samtliga anställda i dessa frågor.
 • För transparens, kontroll och övervakning har banken skapat en handbok med konkreta riktlinjer för kundevenemang och gåvor samt infört ett rapporteringssystem för anställda.
 
Policy

Anti-korruptionspolicy (PDF, engelsk version)