För att uppnå detta behöver Swedbank medarbetare som har balans i livet och ett öppet och inkluderande företagsklimat. Vi strävar därför efter att skapa en arbetsmiljö där alla medvetet hanterar hälsorisker och där alla medarbetare erbjuds förutsättningar att behålla eller förbättra sitt fysiska, mentala och sociala välbefinnande. Alla former av trakasserier på arbetet är oacceptabla och vi arbetar för en arbetsmiljö där alla medarbetare kan må bra och prestera bra.

Arbetsmiljöarbetet i den svenska verksamheten

Genom förebyggande åtgärder arbetar banken för att minska sjukfrånvaron samt öka andelen långtidsfriska. I samarbete med Feelgood bedriver Swedbank i Sverige ett aktivt friskvårdsarbete. Hälsoombud och hälsoinspiratörer engagerar och inspirerar kollegor, samt stöttar chefen i dennes ansvar för en god arbetsmiljö. Hälsoombuden inspirerar och engagerar sina arbetskamrater i att kunna ta ansvar för sitt välbefinnande och hälsa och därmed minska risken för sjukdom. Målsättningen är att ha konkreta hälsoplaner med fokus på energi och återhämtning med främjande och förebyggande hälsoaktiviteter.

Bankens chefer utbildas i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Det finns också en tydlig uppföljning av långtidssjuka medarbetare och fokus på de med upprepad korttidssjukfrånvaro.

12 lokala Hälso- och arbetsmiljökommittéer (HAMK) och en central hälso- och arbetsmiljökommitté (C-HAMK) träffas kvartalsvis, uppdraget är att verka för en hälsofrämjande arbetsmiljö och att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka risker, vidta åtgärder och följa upp dessa på lokal och central nivå.