För Swedbank innebär mångfald att varje medarbetare, med sina egna förmågor, kvalifikationer och livserfarenheter, är en del av den totala mångfalden. Olikheter, jämställdhet, mångfald och inkludering är för Swedbank i slutändan förmågan att utnyttja en mängd olika erfarenheter och kompetenser som gör mångfald till en faktor för att konsekvent höja lönsamheten och se till att banken förblir en attraktiv arbetsgivare. Följaktligen är jämställdhet och mångfald av strategisk betydelse.

Alla  medarbetareoavsett kön, etnisk bakgrund, religion eller övertygelse, ålder, sexuell läggning, sexuell identitet eller fysiskt funktionshinder bör ha samma tillgång till möjligheter och karriärmöjligheter. Arbetsvillkor, löner, förmåner och andra anställningsvillkor är utformade i syfte att ge samma möjligheter och göra det lättare för alla anställda att kombinera arbete, privatliv och föräldraskap. Lagar och avtal är miniminivåer för bankens jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Jämställdhet, mångfald och inkludering är kunskapsområden, och inte en fråga om åsikter. Kunskap är avgörande för att hitta rätt åtgärder som bidrar till mångfald och inkludering. För att öka jämställdheten och utnyttja mångfalden måste alla mönster och strukturer som hindrar anställda att utnyttja sin fulla potential ändras. Bankens mål är att skapa grupper av människor med olika erfarenheter och bakgrund och en jämn fördelning av män och kvinnor på alla nivåer.

Jämställdhet och mångfald påverkar alla medarbetare och främjas på alla nivåer i banken och i dotterbolagen. Varje chef har ett ansvar för att främja målorienterat jämställdhets- och mångfaldsarbete, som inkluderar implementering av förändringar, spridning av information och kontinuerlig uppföljning. Ledarskap som uppmärksammar, erkänner, värderar och använder olikheter och likheter bland anställda säkerställer att de har större möjligheter att nå sin fulla potential. På detta sätt kan banken bättre tillgodose kundernas olika behov och identifiera nya och bättre affärsmöjligheter.

En positiv inställning till mångfald och inkludering är integrerad i och genomsyrar den dagliga verksamheten i Swedbank-koncernen.