Swedbank är övertygad om att de olika perspektiv som uppstår genom fokus på jämställdhet och mångfald bidrar till att utöka vår kunskapsbas, våra färdigheter och vår förståelse. Detta gör att vi kan förstå och agera utifrån ett samhälls-, kund- och medarbetarperspektiv i frågor gällande mångfald och jämställdhet. Mångfald och jämställdhet kan även förstärka Swedbanks konkurrensfördelar och stödja Swedbanks målsättning att vara en god samhällsmedborgare och en attraktiv arbetsgivare.

För att säkerställa jämställdhets- och mångfaldsarbetet har Swedbank bland annat ett systematiskt arbete utifrån en central och flera lokala jämställdhets- och mångfaldsplaner.

Ambitionen är att medarbetarnas sammansättning ska spegla mångfalden bland våra kunder och på de marknader där vi är verksamma. På så sätt kan Swedbank bättre tillfredsställa kundernas olika behov och identifiera nya och bättre affärsmöjligheter. En positiv attityd till mångfald och inkludering ska integreras i och genomsyra den dagliga verksamheten inom hela Swedbank koncernen.

Jämställdhet och mångfald är kunskapsområden och inte en fråga om åsikter. Kunskap är nödvändig för att hitta rätt åtgärder som bidrar till jämlikhet och mångfald.

Varje chef ansvarar för att verka för ett målinriktat arbete med mångfald och inkludering, vilket innefattar att genomföra förändringar, sprida information och göra löpande uppföljningar. Alla medarbetare ska ha lika möjligheter till en framgångsrik karriär inom Swedbankkoncernen.

Alla kunder och medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller etniskt ursprung. Alla fall av orättvis diskriminering på arbetsplatsen ska utredas och lämpliga åtgärder ska vidtas.

Alla mönster och strukturer som förhindrar att anställda utnyttjar sin fulla potential måste ändras. Swedbankkoncernens mål är att skapa grupper av människor med olika erfarenhet och bakgrund och en jämn fördelning av kvinnor och män på alla nivåer.

Arbetsförhållanden, löner, förmåner och andra anställningsvillkor utformas i syfte att ge alla anställda samma möjligheter och göra det lättare för alla att kombinera arbete, privatliv och föräldraskap. Inga osakliga löneskillnader får förekomma.