Riktlinjer för hållbar företagsutlåning

Vid beslut om kreditgivning till företagskunder ingår en bedömning av hållbarhetsrisker i processen. Genom analysmodellen tittar vi närmare på företagets påverkan på mänskliga rättigheter och miljö samt hur de hanterar korruption. Vi tittar på hur företaget arbetar för att garantera att respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthålls, exempelvis i leverantörskedjan, bland anställda och i det lokala samhället. Vi undersöker om det finns ett strukturerat miljöarbete samt hur ansvarsfördelning, rutiner och uppföljning ser ut. Syftet är att utröna hur risker relaterade till dessa områden skulle kunna påverka vår och kundens lönsamhet och rykte. I dialogen med kunden hittar vi också nya affärsmöjligheter, såsom investeringsbehov kopplat till framtida hållbar utveckling inom branschen.

Ett viktigt verktyg för att kunna påverka alla våra kärnprocesser i en hållbar riktning är våra sektorriktlinjer. Syftet med riktlinjerna är att lyfta bankens förväntningar och rekommendationer gällande centrala hållbarhetsaspekter inom respektive bransch samt att belysa internationella standarder och normer. Vi tydliggör även våra förväntningar på bolag när det gäller frågor som mänskliga rättigheter och miljö men även antikorruption och transparens.

Miljöansvar i hållbarhetsanalysen

Miljöansvar i hållbarhetsanalysen syftar till att avgöra om det finns ett strukturerat miljöarbete - ansvarsfördelning , rutiner och uppföljning. Den kan innehålla ett miljöledningssystem. Men kunden kan även ha tydliga roller och rutiner för att kompensera för bristen på ett ledningssystem.

En hållbarhetsanalys genomförs för alla företagskrediter som överstiger fem miljoner kronor i Sverige och 0,8 miljoner euro i de baltiska länderna.

Miljöfrågor har ingått i bankens svenska kreditprocess sedan början av 2000-talet.