Swedbank tillämpar en konservativ attityd när det gäller skattefrågor och bygger relationer med skattemyndigheterna som bygger på öppenhet och förtroende.

Bankens anser att ett rättvist och öppet skattesystem och en rättvis och transparent anpassning till ett sådant system utgör viktiga element för ett gott samhälle. Detta medför rättigheter och skyldigheter för både regeringar och skattebetalare.

Varje dotterbolag ska följa alla tillämpliga lokala eller internationella skattelagar och regler. Koncernen ska betala rätt skatt i rätt tid och med vederbörligt vederlag.

När man söker en kostnadseffektiv organisation ska även skattekostnader beaktas. När Swedbank gör det ska  bankens intressenters långsiktiga intressen, samhälle, aktieägare, kunder och anställda, anpassas. Swedbank ska tillämpa en konservativ attityd när det gäller skattereducerande åtgärder men inte avstå från sådana åtgärder bara för att det kan finnas olika tolkningar av skatt eller rättspraxis.

Det finns en skillnad mellan att betrakta skattekostnader som en del av en affärstransaktion och att minska skatt genom helt artificiella arrangemang. Swedbank engagerar sig bara i det förstnämnda.