Omfattning

Swedbanks policy mot penningtvätt och terroristfinansiering gäller för Swedbank AB samt alla dotterbolag.

Kort sammanfattning av policyn

Att motverka penningtvätt och terroristfinansiering är prioriterade områden i Swedbank. Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett stort hot mot finanssektorns stabilitet och rykte. Som bank måste vi kunna identifiera och försöka förstå riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism för att klara av att implementera förebyggande åtgärder.

Vi har ett ansvar gentemot våra kunder, aktieägare och tillsynsmyndigheter att förhindra att koncernen används för att underlätta förflyttningen av kriminella intäkter eller överföring av medel avsedda att finansiera terrorism.

Koncernen har åtagit sig att identifiera och hantera de risker inom penningtvätt- och terroristfinansiering som vi utsätts för. Därför vidtar banken de åtgärder som krävs för att hantera dessa risker i alla områden där vi är verksamma. Vi ska använda tillförlitliga standarder och metoder för att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering och förhindra användning av produkter, tjänster eller kanaler för penningtvätt och finansiering av terrorism i hela vår verksamhet.

Förebyggande åtgärder

Eftersom kriminella kan använda finansiella tjänster för att tvätta pengar och finansiera sin brottsliga verksamhet är Know-Your-Customer (KYC), Känn-din-kund, processen mycket viktig. Kunskap om kunden hjälper oss att förstå vilka aktiviteter som kunden vanligtvis brukar utföra. Som bank är vi skyldiga att upptäcka misstänkta kundaktiviteter och att fastställa om kunden finns på någon sanktionslista.

Penningtvätt och terrorism skadar inte bara hela samhället utan också finanssektorns stabilitet och rykte. Det ligger i finansbranschens och samhällets intresse att finansiella aktörer vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. För att upptäcka penningtvätt samarbetar Swedbank med ett antal aktörer, inklusive andra banker, myndigheter och polis.

Swedbank har bland annat följande på plats inom området:

  • Vi har antagit en policy för att förebygga penningtvätt och motverka terroristfinansiering som kräver att alla delar av vår koncern utvecklar och genomför effektiva åtgärder för att följa gällande lagar och riktlinjer.
  • Kundkännedom, Customer Due Diligence (CDD), består bland annat av att identifiera och verifiera kundens identitet baserat på dokument, data eller information som erhållits från tillförlitliga och oberoende källor. Vi behöver även förstå verklig huvudman, ägandeskap och struktur hos våra kunder.
  • Vi utför dagligen granskning av kundbasen mot finansiella sanktions- och PEP¹-listor. Samtliga internationella betalningar screenas också i realtid för ekonomiska sanktioner.
  • För att inleda eller fortsätta en affärsförbindelse med en PEP¹ eller andra relevanta högriskkunder krävs godkännande från behörig beslutsfattare.

¹ Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande ha en ställning som utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.