Hoppa till textinnehållet

Återköp av egna aktier

Swedbank innehar egna aktier i syfte att säkra åtagandet i bankens prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram. Ersättningen ges i form av uppskjutna aktier och syftar till att genom aktieägande främja medarbetarnas långsiktiga engagemang i banken. 

Första överlåtelsen av uppskjutna aktier relaterade till Swedbanks ersättningsprogram påbörjades i februari 2014.

Utveckling innehav av egna aktier Antal aktier Utspädningseffekt
Ursprungligt antal återköpta aktier för att säkra åtagandet rörande ersättningsprogrammen 33 000 000  
Överlåtelser till anställda 2014 3 249 423 0,3%
Överlåtelser till anställda 2015 3 148 605 0,3%
Överlåtelser till anställda 2016
5 328 070 0,5%
Överlåtelser till anställda 2017
2 897 801 0,3%
Aktuellt innehav av återköpta aktier dec 2017 18 376 101  

Vid Årsstämman 2017 bemyndigades styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2018 besluta om förvärv av egna aktier i Swedbank AB. Förslaget om ett återköpsbemyndigande är motiverat som en av flera åtgärder för att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa bankens kapitalstruktur till rådande kapitalbehov.

Bankens sammanlagda innehav av egna aktier, inkluderande de aktier som förvärvats i värdepappersrörelsen, får uppgå till högst 10 procent av det totala antalet aktier i banken.

Antal utestående aktier per 30 september 2017

Återköp inom värdepappersrörelsen

Swedbank har, liksom tidigare, behov av att i sin värdepappersrörelse förvärva egna aktier för att underlätta denna rörelse. Detta krävs bl a för att banken ska kunna:

  • fullfölja det market maker-åtagande som banken har enligt avtal med vissa marknadsplatser, bl a Nasdaq OMX Stockholm AB avseende optioner i banken,
  • ställa priser mot kund i bankens aktie, i likhet med aktier i andra börsföretag, samt
  • hantera riskavtäckningen avseende av banken emitterade indexobligationer, indexkorgar och warrants i de fall då banken själv svarar för del av riskavtäckningen.

Mot ovan angivna bakgrund beslöt Årsstämman 2017 att banken, inom värdepappersrörelsen, under tiden fram till årsstämman 2018 löpande skulle få förvärva egna aktier till ett antal som innebär att det samlade innehavet av sådana aktier vid var tid inte överstiger 1 procent av samtliga aktier i banken samt att detta sker till ett pris motsvarande vid var tid gällande marknadspris.