Hoppa till textinnehållet

Återköp av egna aktier

Swedbank innehar egna aktier i syfte att säkra åtagandet i bankens prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram. Ersättningen ges i form av uppskjutna aktier och syftar till att genom aktieägande främja medarbetarnas långsiktiga engagemang i banken. 

Första överlåtelsen av uppskjutna aktier relaterade till Swedbanks ersättningsprogram påbörjades i februari 2014.

Utveckling innehav av egna aktier Antal aktier Utspädningseffekt
Ursprungligt antal återköpta aktier för att säkra åtagandet rörande ersättningsprogrammen 33 000 000  
Överlåtelser till anställda 2014 3 249 423 0.3%
Överlåtelser till anställda 2015 3 148 605 0.3%
Överlåtelser till anställda 2016
5 328 070 0.5%
Överlåtelser till anställda 2017
2 897 801 0.3%
Överlåtelser till anställda 2018 3 044 740 0.3%
Aktuellt innehav av återköpta aktier dec 2018 15 331 361  

För att fortlöpande kunna anpassa bankens kapitalstruktur till rådande kapitalbehov fick styrelsen vid årsstämman 2018 bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier på upp till 10 procent av samtliga aktier.

Bankens sammanlagda innehav av egna aktier, inkluderande de aktier som förvärvats i värdepappersrörelsen, får uppgå till högst 10 procent av det totala antalet aktier i banken.

Antal utestående aktier

Antal utestående aktier, SWED A 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016 31 dec 2015
Utfärdade aktier
1 132 005 722 1 132 005 722 1 132 005 722 1 132 005 722
Återköpta aktier -15 331 361 -18 376 101 -21 273 902 -26 601 972
Antalet utestående aktier på balansdagen 1 116 674 361 1 113 629 621 1 110 731 820 1 105 403 750

Ytterligare information om Swedbanks eget kapital, aktierelaterad ersättning till anställda och värdepappersrörelse finns tillgängling här: