För att intjäningen ska vara stabil över tid krävs inte bara en låg risknivå, där låntagarnas återbetalningsförmåga, soliditet och säkerheter är styrande, utan också förmågan att snabbt kunna anpassa sig till förändrade kundbeteenden och andra omvärldsfaktorer. Swedbank ska ha en hållbar balans mellan in- och utlåning och eftersträva matchande löptider. Vi prioriterar hållbar tillväxt.

Risk- och kapitaltäckningsrapporter

Aktieägarna har ett intresse av hög avkastning på det kapital de investerat i banken och därmed av att det egna kapitalet inte är onödigt högt. Å andra sidan är det ur fordringsägare och samhällets synpunkt nödvändigt att banken har en tillräcklig buffert, riskkapital, för att möta potentiella förluster. Kapitaltäckningsreglerna sätter minimikrav för buffertens storlek utifrån hur stora risker som banken tar.

Risk- och kapitaltäckningsrapporterna offentliggör de upplysningar som krävs inom den s.k. Pelare 3 enligt det globala ramverket för kapital och likviditet, inrättad av Basel-kommittén för banktillsyn, även känt som Basel 3. I Europeiska unionen genomförs ramverket för offentliggörande i Basel 3 genom Del 8 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (CRR) och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (CRD).