Hoppa till textinnehållet

2019-09-17 08:00

Swedbank har svarat tillsynsmyndigheterna i Sverige och Estland

Swedbank svarade igår kväll på de frågor som banken fått från tillsynsmyndigheterna i Sverige och Estland, med anledning av deras pågående undersökningar av banken. I svaren konstaterar Swedbank att tillsynsmyndigheternas iakttagelser på flera centrala punkter överensstämmer med bankens egna.

Swedbank har under senare år kontinuerligt förbättrat systemstöd, processer och rutiner samt avslutat relationer med kunder som inte uppfyller aktuella regelkrav eller bankens policy.

Det har dock funnits brister i bankens arbete mot penningtvätt och vissa brister kvarstår alltjämt. Banken har historiskt inte haft tillräckliga resurser eller kompetens för att fullt ut hantera risken för att kunder och andra aktörer tvättar pengar. Ansvarsfördelningen har inte varit tillräckligt tydlig och banken har inte alltid följt interna regler. Kundkännedom och riskbedömning är också områden där Swedbank har haft, och fortfarande har, brister. Det gäller såväl i den svenska som i den estniska verksamheten.

Utifrån dessa insikter arbetar Swedbank nu intensivt med att säkerställa regelefterlevnad framåt. Den internationella advokatbyrån Clifford Chance fick i februari i uppdrag att genomföra en intern utredning om historiska brister inom banken. Denna utredning beräknas vara klar i början av 2020.

Clifford Chance ska också ge rekommendationer för hur banken ska uppfylla bästa möjliga branschpraxis när det gäller arbete mot penningtvätt och tillgodose alla regulatoriska krav.

Inom ramen för bankens nya enhet, Anti Financial Crime (AFC), pågår sedan april arbetet med att klarlägga historiska brister och utveckla bankens förmåga att motverka alla former av ekonomisk brottslighet.

Banken kommer att lämna information om sina insatser för att bekämpa penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet i samband med nästa delårsrapport den 23 oktober.

Styrelsebeslut

Styrelsen för Swedbank har beslutat att tillmötesgå Ekobrottsmyndighetens framställan om att avstå den s.k. advokatsekretessen avseende advokat Grimstads uppdrag åt Swedbank.

Styrelsen har också beslutat att utse Ingrid Harbo till permanent chef för Group Compliance. Ingrid Harbo kommer även i fortsättningen att vara adjungerad till koncernledningen.  

Kontakt:
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel +46 73 092 11 80