God bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik affärsverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. I Swedbank definieras bolagsstyrning som förhållandet mellan aktieägare, bankledning, medarbetare, andra bolag inom koncernen och övriga intressenter. I en vidare bemärkelse ingår också:

  • hur vision, syfte och strategi utformas och kommuniceras
  • hur värderingar efterlevs
  • hur mål sätts och följs upphur ersättningssystem utformas
  • hur risker hanteras
  • hur framtida ledare uppmuntras och fostras
  • hur en företagskultur, som stödjer att kundernas intressen främjas
  • och bygger aktieägarvärde, skapas
  • hur transparens främjas
  • samt hur verksamheten drivs på ett långsiktigt, hållbart sätt.

Ingen avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) eller börsens regelverk (NASDAQ OMX, Stockholm) finns att rapportera avseende 2016.

Illustrationen nedan visar den formella strukturen för Swedbanks bolagsstyrning.

Struktur för Swedbanks bolagsstyrning