Hoppa till textinnehållet

Bankledning och bolagsstyrning

Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger på att våra medarbetare är väl förtrogna med och tillsammans arbetar mot gemensamma mål.

God bolagsstyrning

God bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik affärsverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. I Swedbank definieras bolagsstyrning som förhållandet mellan aktieägare, bankledning, medarbetare, andra bolag inom koncernen och övriga intressenter.

I bolagsstyrningen ingår också:

  • hur vision, syfte och strategi utformas och kommuniceras
  • hur värderingar efterlevs
  • hur mål sätts och följs upp
  • hur ersättningssystem utformas
  • hur risker hanteras
  • hur framtida ledare uppmuntras och fostras
  • hur en företagskultur, skapas som stödjer att kundernas intressen främjas och som bygger aktieägarvärde
  • hur transparens främjas, samt
  • hur verksamheten drivs på ett långsiktigt, hållbart sätt.

Ingen avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) eller börsens regelverk (NASDAQ OMX, Stockholm) fanns att rapportera avseende 2019.

Struktur för Swedbanks bolagsstyrning

Illustrationen nedan visar den formella strukturen för Swedbanks bolagsstyrning.

Bilden visar den formella strukturen för Swedbanks bolagsstyrning

Svarta pilar = Utser

Röda pilar = Rapporterar till/Informerar/Rekommenderar