Ärenden till årsstämman

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den 9 februari 2022.