Ersättningsfilosofi

Swedbank tillämpar en total ersättningsstrategi som syftar till att motverka alltför stort risktagande och stimulera anställda att leverera hållbara resultat som är förenliga med Swedbanks strategiska mål, aktieägarnas och kundernas intresse samt en sund och effektiv riskhantering. Ersättningen är individuellt baserad och ska uppmuntra anställdas prestationer i linje med Swedbanks mål, strategi och vision samt individuella beteenden som överensstämmer med Swedbanks värderingar (Öppen, Enkel och Omtänksam).

Swedbank erbjuder konkurrenskraftiga men inte marknadsledande ersättningar som härrör från affärsmässiga och lokala marknadsbehov och som bestäms oberoende av kön, transgenderidentitet eller uttryck (dvs. könsneutral), etnicitet, religion eller annan tro, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ersättningen i Swedbank syftar till att attrahera och behålla en personalstyrka med mångfald och förmåga, erfarenhet och färdigheter att leverera på Swedbanks strategi i en inkluderande och jämlik arbetsmiljö.

Ersättningskomponenter

Majoriteten av de anställda i Swedbank har både fast och rörlig ersättning, som innehåller pensionsförmåner och andra förmåner och som sammantaget utgör deras totala ersättning. Den totala ersättningen är marknadsbaserad och utformad för att uppnå en sund balans mellan fast och rörlig ersättning.

Fast ersättning

Fast ersättning utgör den huvudsakliga ersättningen i Swedbank. Den baseras på karaktären och ansvaret hos den anställdes roll, dom individuella resultaten och marknadsförhållanden. Pensionsförmåner erbjuds vanligtvis i enlighet med kollektivavtal, regler och praxis i det land där varje anställd är permanent bosatt.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning är den del av ersättningen som syftar till att stimulera specifika beteenden och önskade resultat, skapa en koppling mellan belöningar och aktieägarnas riskexponering samt bidra till motivation och en prestationsdriven kultur i Swedbank. Den rörliga ersättningen fungerar som ett viktigt incitament för att förverkliga Swedbanks affärsstrategi och för att stimulera anställdas insatser att leda till att stärka Swedbanks långsiktiga värde.

Den rörliga ersättningen baseras på relevanta, förutbestämda och mätbara kriterier, fastställda i syfte att öka Swedbanks långsiktiga värde. Den rörliga ersättningen baseras främst på ett gemensamt riskjusterat vinstmått. Både nuvarande och framtida risker beaktas, liksom faktiska kostnader för kapital och likviditet. Ett flerårigt perspektiv tillämpas för att säkerställa långsiktigt hållbar vinst med hänsyn till underliggande konjunkturcykler och risker vid tidpunkten för utbetalningen.

Eftersom Swedbank strävar efter en värderingsbaserad företagskultur så inkluderar de individuella prestationskriterierna en resultatdel med önskade resultat samt en beteendedel för att säkerställa att individuella beteenden överensstämmer med Swedbanks värderingar (Öppen, Enkel och Omtänksam).

Riskhantering och hållbarhet

Ett sunt risktagande ingår i Swedbanks affärsstrategi. Det bör finnas en koppling mellan anställdas belöningar och aktieägarnas riskexponering. Ersättningen ska motverka alltför stort risktagande och uppmuntra anställda att leverera hållbara resultat som överensstämmer med de strategiska målen samt en hälsosam och effektiv riskhantering.

Swedbank integrerar etiska, sociala, miljörelaterade och ekonomiska överväganden i alla sina affärsbeslut, verksamheter och affärsutveckling. Inom Swedbanks Performance Development-process sätts individuella prestationskriterier i syfte att bidra till och stödja Swedbanks övergripande strategiska inriktning, där hållbarhet är en viktig del.

Vidare så integreras hållbarhetsrisker i Swedbanks ersättningspraxis genom att inkludera kvalitativa individuella prestationskriterier som grund för tilldelning av rörlig ersättning för alla anställda, som t.ex. efterlevnad av Swedbanks värderingar, samt tillämpning av uppskjutande perioder och utbetalning av rörlig ersättning i form av finansiella instrument för majoriteten av de anställda. Bristande efterlevnad av externa eller interna regelverk och föreskrifter eller brister i riskhantering är sådana omständigheter som kommer att betraktas som oförenliga med Swedbanks värderingar.

Hållbarhet i Swedbank

Styrning

Swedbanks ersättningspolicy anger grunden och principerna för ersättningar inom Swedbank. Swedbanks styrelses beslut att införa ersättningspolicyn föregås av och baseras på en analys av vilka risker som är förknippade med Swedbanks ersättningssystem och policy. Verkställande direktören tillsammans med koncernledningen rekommenderar förslag för ersättning vidare till styrelsens ersättningskommitté. Ersättningskommittén förbereder ärenden som rör ersättningar före styrelsens diskussion och beslut. Ersättningskommittén förbereder också ärenden om ersättningar som ska beslutas av årsstämman.

Vidare måste all ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utbetalas i enlighet med Swedbanks riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt årsstämmans beslut.

Ledning och bolagsstyrning i Swedbank