Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och processerna för riskhantering, styrning och kontroll i Swedbank. Grunden för Swedbanks interna kontroll baseras på bankens kultur, organisationsstruktur, policys och instruktioner etablerade av styrelsen och verkställande ledning. Styrelsen har i ett övergripande policydokument beslutat om principerna för den interna kontrollen. Swedbanks koncernfinanschef har utfärdat ett direktiv med riktlinjer specifikt för intern kontroll avseende finansiell rapportering. Detta för att skapa en miljö som stödjer en tillförlitlig och korrekt rapportering.

Intern revision

Internrevisionens arbete syftar till att skapa förbättringar i verksamheten genom utvärdering av riskhantering, styrning och internkontroll. Internrevisionen är direkt underställd bankens styrelse och därigenom en av den verkställande ledningen oberoende granskningsfunktion. Samtliga bankens aktiviteter och koncernbolag omfattas av internrevisionens arbete. Internrevisionen utvärderar huruvida den verkställande ledningen, genom sina implementerade internkontroller och styrningsstrukturer, säkerställer att (1) affärsverksamhetens kontroller är effektiva, (2) riskhanteringsprocesserna är effektiva, och att (3) styrningsprocesserna och organisationen är ändamålsenliga, fungerande och stödjer affärens syften.

Extern revision

Swedbanks revisorer väljs av årsstämman. PricewaterhouseCoopers AB har valts till bankens revisor på årsstämman 2019 för tiden fram till och med årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är Anneli Granqvist, auktoriserad revisor och av FAR licensierad revisor i finansiella företag. Vid sidan av Swedbank är hennes väsentliga revisionsuppdrag AB Svensk Exportkredit. Hon har inga uppdrag i andra företag som påverkar hennes oberoende som revisor i Swedbank.