Styrelsen består av nio bolagsstämmovalda ledamöter, vilka väljs på ett år. I styrelsen ingår även två arbetstagarrepresentanter, med suppleanter, i enlighet med särskild överenskommelse med Finansförbundet respektive Akademikerföreningen.

Styrelsens ansvar och ansvarsfördelning

Styrelsen fastställer finansiella mål och strategi, tillsätter, entledigar och utvärderar VD, ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten och att lagar och regler följs samt säkerställer en öppen och korrekt informationsgivning.

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Däremot har styrelsen utskott som följer upp, bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen.

  • Risk- och Kapitalutskottet
  • Ersättningsutskottet
  • Revisionsutskottet
  • Governanceutskottet