Omfattning

Uppförandekoden gäller för alla anställda i Swedbank och i samtliga dotterbolag.

Ändamål

Uppförandekoden sätter ramarna för hur vi förväntas hantera våra affärer och relationer, och fungerar som vår etikpolicy. Därför behöver varje anställd ta reda på information i varje specifikt regelverk för att få detaljer och ytterligare information.

Uppförandekoden i korthet

Uppförandekoden utvecklar förväntningarna på vårt uppförande och ger vägledning, samt fungerar som en etisk kompass. Den ger en klar rådgivning och riktning i det dagliga arbetet.

Syfte, vision och värderingar

Swedbanks Strategic Direction anger vårt syfte, vision och värderingar. Våra värderingar är öppen, enkel och omtänksam. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart där vi ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. För att säkerställa efterlevnad av vårt syfte och vision, ska vi ska vara en attraktiv och inkluderade arbetsplats med tydligt ansvarstagande. Vi behöver vara en effektiv och lönsam bank och plattform för finansiella tjänster som efterlever gällande lagar och regler. Det är också grundläggande att vi har en standardiserad, skalbar och stabil infrastruktur.

Upprätthålla förtroende

Swedbank ska verka med transparens, förtroende och integritet. Swedbanks grund bygger på förtroende från kunder, ägare, anställda, affärsrelationer, liksom från samhället. Våra beslut måste grundas på en hög etisk standard. När vi fattar beslut, kan vi inte endast ledas av vad som är tillåtet och lagligt utan också vad som är rätt och riktigt från ett etiskt perspektiv.

Krav på finansiella institut

Vi hanterar stora finansiella värden och har dagligen tillgång till konfidentiell och annan känslig information. Detta gör Swedbank till en måltavla för försök till finansiella brott. Vi är engagerade i att skydda Swedbank från aktiviteter som skulle kunna hota Swedbanks verksamhet och kunder, och i längden det finansiella systemets integritet och stabilitet. En konsekvens av detta är att vi i ett finansiellt institut förväntas ställa högre krav på våra anställda än vad man gör inom många andra områden.