Hoppa till textinnehållet

Valberedning

Valberedningen är aktieägarnas organ som bland annat nominerar styrelseledamöter och revisor samt föreslår arvode till dessa.

Principer och riktlinjer

Valberedningen har som utgångspunkt att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd, avseende såväl ledamöternas kompetens och erfarenhet som bakgrund. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvas. Hänsyn tas också till bankens verksamhet, utvecklingsskede och framtida inriktning. Det är viktigt att styrelsen har ägarförankring. Samtidigt finns behov av oberoende i förhållande till såväl banken och bankledningen som till bankens större aktieägare.

Vid årsstämman 2021 fattades beslut om de principer som gäller för att utse valberedning inför stämman 2022. Dessa innebär bland annat att valberedningen ska bestå av sex ledamöter, vilka utgörs av styrelsens ordförande och representanter för de fem aktieägare med störst aktieinnehav (utifrån känt aktieägande den sista bankdagen i augusti 2021), under förutsättning att dessa önskar utse en ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning har konstituerats vilket normalt sker i september varje år. 

Valberedningens ledamöter
Lennart Haglund Utsedd av ägargruppen Sparbankernas Ägareförening, tillika valberedningens ordförande
Ylva Wessén Utsedd av ägargruppen Folksam
Hans Sterte
Utsedd av Alecta
Anders Oscarsson Utsedd av AMF
Annette Björkman Utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna
Göran Persson Styrelseordförande Swedbank

Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen. Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och här på hemsidan under rubriken Årsstämma.

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast den 7 januari 2022 via e-post eller per brev.

E-post:

Post: Valberedningen, c/o Swedbank AB, Valberedningens sekreterare, 105 34 Stockholm.