Koncernledningen består av:

 • Swedbanks vd och koncernchef
 • CFO, Koncernfinanschefen
 • CRO, Koncernriskchefen
 • CCO, Chefen för Compliancefunktionen
 • CIO, Chefen för IT
 • Chefen för AFC-enheten (Anti-Financial Crime)
 • Chefen för HR
 • Koncernkreditchefen
 • Koncernstrategichefen
 • Chefen för Baltisk bankrörelse
 • Chefen för Stora företag och institutioner
 • Chefen för Svensk bankverksamhet
 • Chefen för Group Savings
 • Chefen för Group Lending & Payments
 • Chefen för Digital Banking
 • Koncernstrategichefen Digital Banking
 • Chefen för Customer Value Management

Koncernledning sammanträder normalt en gång per månad.

Vd har också ett forum för högre chefer (Senior Management Forum, SMF), vilket är ett diskussionsforum som ska säkerställa implementering och koordinering av strategiskt viktiga frågor i koncernen. Vd utvärderar sammansättningen i SMF med hänsyn tagen till en lämplig kombination av kompetens och erfarenhet. Vanligtvis ingår affärsområdesansvariga och regionchefer.

På koncernnivå finns en ”Group Asset Allocation Committee” som behandlar frågor som rör balansräkning, likviditet och finansiell risk, en ”Group Risk and Compliance Committee”, som bland annat hanterar frågor som berör koncernens risker och regelefterlevnadsfrågor, samt en ersättningskommitté "GEC Remuneration Committee" som tar fram förslag på ersättningssystem och lämnar förslag till rörlig ersättning för medarbetarna till styrelsens ersättningsutskott.