Koncernledningen består av:

 • Swedbanks vd och koncernchef
 • CFO, Koncernfinanschefen
 • CRO, Koncernriskchefen
 • CCO, Chefen för Compliancefunktionen
 • Koncernkreditchefen
 • Chefen för AFC-enheten (Anti-Financial Crime)
 • Chefen för HR och Infrastructure
 • Chefen för Baltisk bankrörelse
 • Chefen för Stora företag och institutioner
 • Chefen för Svensk bankverksamhet
 • Chefen för Group Financial Products & Advice
 • Chefen för Digital Banking och IT
 • Chefen för Group Brand, Communication & Sustainability
 • Chefen för Group Legal

Koncernledning sammanträder normalt en gång i veckan.

Vd har också ett forum för högre chefer (Senior Management Forum, SMF), vilket är ett diskussionsforum som ska säkerställa implementering och koordinering av strategiskt viktiga frågor i koncernen. Vd utvärderar sammansättningen i SMF med hänsyn tagen till en lämplig kombination av kompetens och erfarenhet. Vanligtvis ingår affärsområdesansvariga och rörelseområdeschefer.

På koncernnivå finns en ”Group Asset Allocation Committee” som behandlar frågor som rör balansräkning, likviditet och finansiell risk, en ”Group Risk and Compliance Committee”, som bland annat hanterar frågor som berör koncernens risker och regelefterlevnadsfrågor, samt en ersättningskommitté "GEC Remuneration Committee" som tar fram förslag på ersättningssystem och lämnar förslag till rörlig ersättning för medarbetarna till styrelsens ersättningsutskott.