För Swedbank är utlåning till privatpersoner och företag ett långsiktigt ansvar. När det gäller företagsutlåning kräver Swedbanks kreditpolicy att låntagaren är sund och hållbar och att lånet baseras på förtrogenhet med företaget, dess verksamhet, framtidsutsikter och en bedömning av dess sociala påverkan. Det är viktigt att Swedbanks kunder är ekonomiskt hållbara och beredda på oförutsedda händelser med rätt amortering och skuldnivå.

Swedbank uppmuntrar hållbara affärsmodeller och planerar att fortsätta utveckla finansieringsprodukter och tjänster som bidrar till övergången till ett mer hållbart samhälle. Swedbank erbjuder konsument- och företagslån med låg ränta för installation av solpaneler, vilket är positivt för hållbarheten i företagets egen ekonomi och för samhällets energiomvandling. Gröna bolån och billån finns också. Swedbank ser detta som rätt sätt att ta itu med möjligheterna och riskerna med hållbar finansiering. Swedbank utvärderar också sin låneportfölj enligt TCFD: s rekommendationer baserat på relaterade klimatrisker och möjligheter.

Swedbank fortsätter att genomföra detaljerade hållbarhetsriskanalyser i samband med företagslån överstigande 8 MSEK i Sverige och 0,8 MEUR i de baltiska länderna baserat på sociala och miljömässiga aspekter. Analysen inkluderar hållbarhetsrelaterade frågor som mänskliga rättigheter, miljö och klimatförändringar, skatter och korruption. För principer och riktlinjer har Swedbank även policys på koncernnivå, sektorriktlinjer och ställningstaganden. När hållbarhetsrisker och dilemman uppstår ger Swedbanks hållbarhetskommitté ytterligare rekommendationer.

En nyckelfaktor i våra allmänna utlåningsprocesser är att verifiera våra kunders identitet och analysera kundens förmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot banken, en så kallad KYC-analys (Know Your Customer). För företagskunderna bör analysen skapa en förståelse för hur kundens affärsverksamhet skapar förutsättningar för att fullgöra de åtaganden som krediten innebär på en löpande basis. Att skapa en god förståelse för hur värden i företaget skapas och hur kassaflöde och intäkter genereras i den dagliga verksamheten är centralt. Vår bedömning bygger också på en förståelse för ägarens syfte med företaget, dess kompetens inom området, ägarens privata ekonomi samt historiska handlingar och framtidsplaner. Ytterligare aspekter som ingår i analysen är ESG-relaterade frågor som affärsetik, miljöpåverkan osv. Hållbarhetsrisker vid bankens kreditbeslut betraktas således som en integrerad del av bankens riskanalys.

Processen för ansökan om företagslån på Swedbank inkluderar en särskild bedömning av hållbarhetsrisker. Med hjälp av en analysmodell tittar vi noga på företagets inverkan på mänskliga rättigheter och miljön samt hur det hanterar korruption. Vi tittar också på vad företaget gör för att garantera respekt för mänskliga rättigheter i sin leveranskedja, bland anställda och i lokalsamhället. Vi får även reda på om det pågår ett strukturerat miljöarbete och analyserar hur företaget delegerar ansvar, dess rutiner och uppföljning. Syftet är att se hur risker relaterade till dessa områden kan påverka kundens lönsamhet och anseende, såväl som bankens. Genom att diskutera med kunden kan vi också identifiera nya möjligheter, till exempel investeringsbehov kopplade till den specifika sektorns hållbara utveckling. Allt för att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling för både våra kunder och för banken. För våra stora kunder har vi integrerat en specifik ESG-riskbedömning i KYC-processen med hjälp av en extern ratingleverantör. ESG-riskbedömningen är utformad för att hjälpa till att identifiera ekonomiskt väsentliga ESG-risker inom portföljbolagen och förstå hur dessa ESG-risker kan påverka långsiktiga resultat. ESG-riskbetyget är ett värdefullt verktyg i vår företagsutlåning, eftersom det gör det möjligt för oss att mäta ett företags exponering för branschspecifika väsentliga ESG-risker och hur ett företag hanterar dessa risker.