Consensus/Konsensus 2013-05-22
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr) 2013 Q2 2013 2014 2015
Net interest income/Räntenetto 5 284 21 249 21 819 22 693
Net commission income/Provisionsnetto 2 467 9 841 10 188 10 571
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 552 2 279 2 395 2 494
Insurance income/Försäkringsnetto 163 641 651 677
Total income/Totala intäkter 9 114 36 588 37 657 39 074
Staff costs/Personalkostnader -2 258 - 8 989 - 9 129 - 9 226
Total costs/Totala kostnader - 4 108 - 16 468 - 16 715 - 17 006
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 006 20 119 20 942 22 069
Loan losses/Kreditförluster - 246 - 809 -1 356 -1 609
Operating profit/ Rörelseresultat 4 701 19 042 19 432 20 366
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -1 903 - 2 298 - -
Net attributable profit/Nettovinst 1 843 12 836 15 431 16 173
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 1.68 11.70 14.06 14.74
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 10.09 10.54 10.99