Consensus/Konsensus 2013-08-16
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr) 2013 Q3 2013 2014 2015
Net interest income/Räntenetto 5 351 21 407 21 573 22 236
Net commission income/Provisionsnetto 2 462 9 945 10 266 10 655
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 577 2 017 2 343 2 482
Insurance income/Försäkringsnetto 151 643 651 675
Total income/Totala intäkter 9 192 36 423 37 270 38 459
Staff costs/Personalkostnader -2 302 - 9 418 - 9 571 - 9 835
Total costs/Totala kostnader - 4 009 - 16 444 - 16 640 - 16 841
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 183 19 979 20 630 21 618
Loan losses/Kreditförluster - 200 - 698 -1 227 -1 491
Operating profit/ Rörelseresultat 4 897 18 827 19 190 20 008
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter - - 2 288 - -
Net attributable profit/Nettovinst 3 887 12 676 15 230 15 882
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.54 11.55 13.88 14.47
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 9.83 10.38 10.76