Consensus/Konsensus 2013-04-18
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr) 2013 Q1 2013 2014 2015
Net interest income/Räntenetto 5 133 20 876 21 903 22 915
Net commission income/Provisionsnetto 2 445 9 951 10 326 10 665
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 609 2 339 2 383 2 511
Insurance income/Försäkringsnetto 141 597 637 655
Total income/Totala intäkter 8 990 36 396 37 919 39 458
Staff costs/Personalkostnader -2 216 - 8 934 - 9 076 - 9 211
Total costs/Totala kostnader - 4 088 - 16 550 - 16 829 - 17 088
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 4 901 19 845 21 090 22 370
Loan losses/Kreditförluster - 147 - 889 -1 366 -1 541
Operating profit/ Rörelseresultat 4 710 18 748 19 538 20 737
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -370 - 2 302 - -
Net attributable profit/Nettovinst 3 369 12 574 15 503 16 475
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.07 11.46 14.13 15.01
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 10.07 10.42 11.11