Consensus/Konsensus 2013-07-10
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr) 2013 Q2 2013 2014 2015
Net interest income/Räntenetto 5 324 21 334 21 817 22 516
Net commission income/Provisionsnetto 2 458 9 853 10 179 10 530
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 407 2 058 2 295 2 397
Insurance income/Försäkringsnetto 159 664 666 684
Total income/Totala intäkter 8 995 36 443 37 573 38 832
Staff costs/Personalkostnader -2 272 - 9 107 - 9 248 - 9 323
Total costs/Totala kostnader - 4 113 - 16 493 - 16 771 - 17 059
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 4 882 19 950 20 802 21 772
Loan losses/Kreditförluster - 194 - 817 -1 272 -1 508
Operating profit/ Rörelseresultat 4 610 18 896 19 383 20 197
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -1 910 - 2 307 - -
Net attributable profit/Nettovinst 1 751 12 701 15 395 16 070
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 1.60 11.57 14.03 14.64
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 9.90 10.52 10.95