Consensus/Konsensus 2013-10-16
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr) 2013 Q3 2013 2014 2015
Net interest income/Räntenetto 5 432 21 563 21 761 22 557
Net commission income/Provisionsnetto 2 481 9 951 10 259 10 630
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 323 1 742 2 201 2 293
Insurance income/Försäkringsnetto 151 630 634 658
Total income/Totala intäkter 9 016 36 341 37 357 38 721
Staff costs/Personalkostnader -2 311 - 9 439 - 9 535 - 9 684
Total costs/Totala kostnader - 4 014 - 16 433 - 16 637 - 16 956
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 002 19 909 20 720 21 764
Loan losses/Kreditförluster - 157 - 652 -1 179 -1 432
Operating profit/ Rörelseresultat 4 777 18 822 19 318 20 178
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter - - 2 293 - -
Net attributable profit/Nettovinst 3 799 12 700 15 374 16 072
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.46 11.57 14.01 14.65
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 9.94 10.46 10.89