Consensus/Konsensus 2013-11-22
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr) 2013 Q4 2013 2014 2015
Net interest income/Räntenetto 5 574 21 977 22 186 22 873
Net commission income/Provisionsnetto 2 574 10 007 10 323 10 675
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 417 1 440 2 025 2 209
Insurance income/Försäkringsnetto 144 610 632 654
Total income/Totala intäkter 9 352 36 638 37 720 39 055
Staff costs/Personalkostnader -2 372 - 9 449 - 9 565 - 9 719
Total costs/Totala kostnader - 4 226 - 16 390 - 16 527 - 16 747
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 126 20 248 21 194 22 308
Loan losses/Kreditförluster - 235 - 327 -1 023 -1 315
Operating profit/ Rörelseresultat 4 861 19 339 19 980 20 865
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter - 13.2 - 2 305 - -
Net attributable profit/Nettovinst 3 849 13 138 15 895 16 596
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.51 11.97 14.48 15.12
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 10.31 10.78 11.23