Consensus/Konsensus 2014-05-26
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2014 Q2
2014 2015 2016
Net interest income/Räntenetto 5 584 22 553 23 884 24 998
Net commission income/Provisionsnetto 2 670 10 830 11 170 11 582
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 453 1 728 1 997 2 077
Insurance income/Försäkringsnetto 158 656 684 711
Total income/Totala intäkter 9 632 38 527 40 374 42 009
Staff costs/Personalkostnader -2 481 - 10 015 - 10 166 - 10 362
Total costs/Totala kostnader - 4 339 - 17 361 - 17 461 - 17 779
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 293 21 166 22 913 24 230
Loan losses/Kreditförluster - 157 - 504 -1 112 -1 350
Operating profit/ Rörelseresultat 5 058 20 425 21 703
 
22 815
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter - 2.8 - 40 - -
Net attributable profit/Nettovinst 4 028 16 187 17 269 18 113
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.67 14.75 15.74 16.51
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 10.97 11.78 12.46