Consensus/Konsensus 2014-08-22
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2014 Q3
2014 2015 2016
Net interest income/Räntenetto 5 611 22 353 23 621 24 674
Net commission income/Provisionsnetto 2 748 11 095 11 474 11 879
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 508 2 130 2 079 2 182
Insurance income/Försäkringsnetto 153 606
 
626 646
Total income/Totala intäkter 9 650 39 238 40 329 41 922
Staff costs/Personalkostnader -2 484 - 10 354 - 10 230 - 10 327
Total costs/Totala kostnader - 4 191 - 17 724 - 17 354 - 17 484
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 458 21 514 22 974 24 438
Loan losses/Kreditförluster - 137 - 327 -1 071 -1 361
Operating profit/ Rörelseresultat 5 254 20 894 21 765
 
22 981
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter - 8 - 273 - -
Net attributable profit/Nettovinst 4 167 16 409 17 222 18 192
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.80 14.95 15.69 16.58
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 11.14 11.84 12.57