Consensus/Konsensus 2014-11-17
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2014 Q4
2014 2015 2016
Net interest income/Räntenetto 5 767 22 600 23 416 24 333
Net commission income/Provisionsnetto 2 856 11 178 11 592 11 970
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 598 2 515 2 188 2 228
Other income/Övriga intäkter
741 3 594 3 064 3 108
Total income/Totala intäkter 9 963 39 888 40 259 41 638
Staff costs/Personalkostnader -2 575 - 10 382 - 9 907 - 9 653
Total costs/Totala kostnader - 4 334 - 17 643 - 16 779 - 16 306
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 628 22 244 23 480 25 332
Loan losses/Kreditförluster - 205 - 370 -1 012 -1 273
Operating profit/ Rörelseresultat 5 377 21 604 22 358 23 975
Tax expense/Skattekostnad -1 102 -4 403 -4 632 5 051
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 274 17 200 17 726 18 924
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -4.6 - 264 - -
Net attributable profit/Nettovinst 4 269 16 921 17 703 18 901
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.89 15.42 16.13 17.22
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 11.48 12.07 12.96