Consensus/Konsensus 2015-03-03
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr) 2015 Q1 2015 2016 2017
Net interest income/Räntenetto 5 714 23 203 23 984 24 712
Net commission income/Provisionsnetto 2 842 11 712 12 052 12 467
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 450 1 729 1 915 1 969
Other income/Övriga intäkter 727 2 867 2 878 2 892
Total income/Totala intäkter 9 731 39 491 40 819 42 032
Staff costs/Personalkostnader -2 478 - 9 827 - 9 488 - 9 616
Total costs/Totala kostnader - 4 173 - 16 675 - 16 147 - 16 335
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 558 22 815 24 672 25 697
Loan losses/Kreditförluster - 199 - 1 027 -1 333 -1 483
Operating profit/ Rörelseresultat 5 320 21 640 23 268 24 182
Tax expense/Skattekostnad -1 105 -4 470 -4 885 -5 092
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 215 17 169 18 382 19 089
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -1.7 - 12 - -
Net attributable profit/Nettovinst 4 212 17 143 18 357 19 066
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.82 15.56 16.66 17.30
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 11.76 12.57 13.13