Consensus/Konsensus 2014-04-22
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2014 Q1
2014 2015 2016
Net interest income/Räntenetto 5 533 22 640 23 835 24 863
Net commission income/Provisionsnetto 2 584 10 665 11 041 11 448
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 475 1 866 2 059 2 128
Insurance income/Försäkringsnetto 170 664 684 717
Total income/Totala intäkter 9 392 38 526 40 206 41 749
Staff costs/Personalkostnader -2 412 - 9 811 - 9 981 - 10 194
Total costs/Totala kostnader - 4 165 - 17 006 - 17 149 - 17 436
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 227 21 519 23 057 24 313
Loan losses/Kreditförluster - 118 - 732 -1 182 -1 408
Operating profit/ Rörelseresultat 5 039 20 559 21 786 22 875
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter - 3.6 - 11 - -
Net attributable profit/Nettovinst 3 986 16 301 17 316 18 117
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.63 14.85 15.78 16.51
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr)
-
11.00 11.85 12.54