Consensus/Konsensus 2014-07-11
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2014 Q2
2014 2015 2016
Net interest income/Räntenetto 5 589 22 452 23 744 24 823
Net commission income/Provisionsnetto 2 731 10 946 11 305 11 605
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 494 1 828 2 027 2 158
Insurance income/Försäkringsnetto 160 646 670 699
Total income/Totala intäkter 10 084 38 842 40 298 41 852
Staff costs/Personalkostnader -2 548 - 10 029 - 10 144 - 10 244
Total costs/Totala kostnader - 4 833 - 17 726 - 17 387 - 17 587
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 252 21 116 22 912 24 265
Loan losses/Kreditförluster - 111 - 503 -1 077 -1 297
Operating profit/ Rörelseresultat 5 074 20 336 21 714 22 951
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter - 203.2 - 239 - -
Net attributable profit/Nettovinst 3 958 16 031 17 263 18 264
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.61 14.61 15.73 16.64
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 11.08 11.86 12.62