Consensus/Konsensus 2015-05-25
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2015 Q2
2015 2016 2017
Net interest income/Räntenetto 5 660 22 694 23 134 23 896
Net commission income/Provisionsnetto 2 873 11 469 11 900 12 351
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 388 1 542 1 812 1 891
Other income/Övriga intäkter 701 2 898
 
2 844 2 853
Total income/Totala intäkter 9 621 38 602 39 689 40 990
Staff costs/Personalkostnader -2 467 - 9 825 - 9 591 - 9 677
Total costs/Totala kostnader - 4 177 - 16 595 - 16 117 - 16 204
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 444 22 008 23 572 24 786
Loan losses/Kreditförluster - 198 - 756 -1 164 -1 345
Operating profit/ Rörelseresultat 5 225 21 185 22 357
23 402
Tax expense/Skattekostnad -1 092 -4 392 -4 668 -4 928
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 133 16 792 17 689 18 474
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -0.2 48 - -
Net attributable profit/Nettovinst 4 131 16 830 17 683 18 467
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.74 15.23 16.01 16.72
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 11.51 12.12 12.71