Consensus/Konsensus 2015-08-19
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2015 Q3
2015 2016 2017
Net interest income/Räntenetto 5 702
22 811 23 190 24 020
Net commission income/Provisionsnetto 2 866 11 397 11 865 12 335
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 342 1 151 1 709 1 790
Other income/Övriga intäkter 662 2 836 2 777 2 792
Total income/Totala intäkter 9 573 38 196 39 541 40 937
Staff costs/Personalkostnader -2 387 - 9 670 - 9 470 - 9 554
Total costs/Totala kostnader - 4 029 - 16 388 - 16 021 - 16 123
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 543 21 808 23 520 24 814
Loan losses/Kreditförluster - 175 - 489 -1 037 -1 240
Operating profit/ Rörelseresultat 5 351 21 271 22 431 23 531
Tax expense/Skattekostnad -1 101 -4 856 -4 615 -4 914
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 250 16 415 17 816 18 617
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -0.9 16 - -
Net attributable profit/Nettovinst 4 247 16 418 17 808 18 611
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.84 14.85 16.11 16.84
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 11.24 12.15 12.75