Consensus/Konsensus 2016-02-24
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2016 Q1
2016 2017 2018
Net interest income/Räntenetto 5 687 23 172 23 954 24 907
Net commission income/Provisionsnetto 2 761 11 339 11 738 12 093
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 365 1 575 1 717 1 773
Other income/Övriga intäkter 843 4 900 2 876 2 920
Total income/Totala intäkter 9 655 40 947 40 246 41 694
Staff costs/Personalkostnader -2 357 - 9 325 - 9 345 - 9 409
Total costs/Totala kostnader - 3 998 - 16 012 - 16 050 - 16 177
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 658 24 935 24 196 25 517
Loan losses/Kreditförluster - 319 - 1 253 -1 474 -1 562
Operating profit/ Rörelseresultat 5 328 23 645 22 690
23 926
Tax expense/Skattekostnad -1 027 -4 914 -4 735 -5 039
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 301 18 731 17 955 18 887
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -0.8 -2 -
-
Net attributable profit/Nettovinst 4 227 18 719 17 943 18 876
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.82 16.94 16.24 17.08
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr)
-
12.76 12.29 13.04