Consensus/Konsensus 2015-04-22
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2015 Q1
2015 2016 2017
Net interest income/Räntenetto 5 728 23 016 23 697 24 482
Net commission income/Provisionsnetto 2 786 11 553 11 992 12 420
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 352 1 618 1 840 1 909
Other income/Övriga intäkter 709 2 860
 
2 905 2 935
Total income/Totala intäkter 9 579 39 046 40 434 41 746
Staff costs/Personalkostnader -2 442 - 9 780 - 9 486 - 9 649
Total costs/Totala kostnader - 4 142 - 16 609 - 16 137 - 16 298
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 437 22 437 24 298 25 448
Loan losses/Kreditförluster - 186 - 877 -1 177 -1 384
Operating profit/ Rörelseresultat 5 238 21 464 23 060
24 032
Tax expense/Skattekostnad -1 101 -4 468 -4 856 -5 130
 
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 137 16 997 18 204 18 902
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -0.1 - 1.2 - -
Net attributable profit/Nettovinst 4 133 16 982 18 191 18 896
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.75 15.41 16.51 17.15
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 11.58 12.48 13.04