Consensus/Konsensus 2015-07-10
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2015 Q2
2015 2016 2017
Net interest income/Räntenetto 5 689
22 823
23 292
24 121
Net commission income/Provisionsnetto
2 857
11 476
11 901
12 367
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde
308
1 424
1 814
1 869
Other income/Övriga intäkter
698
2 936 2 901
2 936
Total income/Totala intäkter
9 552
38 659
39 908
41 292
Staff costs/Personalkostnader
-2 462
- 9 801
- 9 517 - 9 620
Total costs/Totala kostnader
- 4 156
- 16 575
- 16 102
- 16 211
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster
5 395
22 084
23 805
25 081
Loan losses/Kreditförluster
- 160
- 680
-1 172
-1 327
Operating profit/ Rörelseresultat
5 215
21 332
22 591
23 719
Tax expense/Skattekostnad
-1 519
-4 852
-4 702
-5 057
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet
3 696
16 480
17 888
18 662
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter
-0.2
49
-
-
Net attributable profit/Nettovinst
3 694
16 519
17 882
18 656
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr)
3.34
14.95
16.19
16.89
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr)
- 11.46
12.13
12.74