Consensus/Konsensus 2015-10-13
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2015 Q3
2015 2016 2017
Net interest income/Räntenetto 5 721
22 855 23 191 23 997
Net commission income/Provisionsnetto 2 794 11 293 11 641 12 041
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 294 1 110 1 764 1 818
Other income/Övriga intäkter 669 2 883 2 867 2 892
Total income/Totala intäkter 9 478 38 141 39 463 40 747
Staff costs/Personalkostnader -2 364 - 9 540 - 9 278 - 9 340
Total costs/Totala kostnader - 4 014 - 16 395 - 15 993 - 16 058
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 464 21 745 23 470 24 689
Loan losses/Kreditförluster - 146 - 479 -1 066 -1 285
Operating profit/ Rörelseresultat 5 303 21 222 22 373 23 384
Tax expense/Skattekostnad -1 143 -4 827 -4 599 -4 870
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 159 16 395 17 774 18 515
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter 0.3 13 - -
Net attributable profit/Nettovinst 4 158 16 397 17 761 18 501
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.76 14.83 16.07 16.74
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 11.23 12.05 12.55