Consensus/Konsensus 2016-01-26
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2015 Q4
2015 2016 2017
Net interest income/Räntenetto 5 736 22 970 23 407 24 255
Net commission income/Provisionsnetto 2 810 11 132 11 386 11 805
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 251 657 1 523 1 610
Other income/Övriga intäkter 677 2 882
2 852 2 861
Total income/Totala intäkter 9 472 37 639 39 154 40 517
Staff costs/Personalkostnader -2 406 - 9 510 - 9 385 - 9 445
Total costs/Totala kostnader - 4 203 - 16 297 - 15 994 - 16 049
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 269 21 342 23 160 24 468
Loan losses/Kreditförluster - 298 - 493 -1 075 -1 350
Operating profit/ Rörelseresultat 4 957 20 528 22 043
23 084
Tax expense/Skattekostnad -1 025 -4 676 -4 566 -4 822
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 3 932
15 852 17 476 18 262
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -0.7
5 - -
Net attributable profit/Nettovinst 3 930 15 844 17 468 18 254
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.56 14.34 15.81 16.52
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 10.82 11.95 12.32