Consensus/Konsensus 2016-08-19
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2016 Q3
2016 2017 2018
Net interest income/Räntenetto 5 853 23 151 24 064 25 025
Net commission income/Provisionsnetto 2 736 11 007 11 343 11 746
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 355 1 983 1 675 1 757
Other income/Övriga intäkter 689 4 396 2 783 2 782
Total income/Totala intäkter 9 632 40 553 39 833 41 269
Staff costs/Personalkostnader -2 318 -9 217 -9 309 -9 416
Total costs/Totala kostnader -3 947 -16 165 -16 212 -16 306
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 685 24 388 23 620 24 962
Loan losses/Kreditförluster -527 -1 657 -1 766 -1 780
Operating profit/ Rörelseresultat 5 151 22 705 21 835
 
23 162
Tax expense/Skattekostnad -1 038 -4 162 -4 523 -4 850
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 113 18 543 17 311 18 312
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter 0.3 0 0 0
Net attributable profit/Nettovinst 4 113 18 531 17 300 18 301
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.72
 
16.77 15.65 16.56
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 12.20 11.75 12.45