Consensus/Konsensus 2016-04-19
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr) 2016 Q1 2016 2017 2018
Net interest income/Räntenetto 5 693 23 087 23 901 24 787
Net commission income/Provisionsnetto 2 723 11 295 11 677 12 102
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 289 1 503 1 657 1 734
Other income/Övriga intäkter 691 4 754 2 859 2 871
Total income/Totala intäkter 9 396 40 639 40 094 41 494
Staff costs/Personalkostnader - 2 354 - 9 272 - 9 341 - 9 454
Total costs/Totala kostnader - 4 023 - 16 023 - 16 060 - 16 164
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 373 24 616 24 034 25 329
Loan losses/Kreditförluster - 292 - 1 327 -1 492 -1 562
Operating profit/ Rörelseresultat 5 071 23 253 22 510 23 739
Tax expense/Skattekostnad -1 055 - 4 785 - 4 673 - 4 965
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 018 18 468 17 838 18 773
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -0.5 -2.2 - -
Net attributable profit/Nettovinst 4 015 18 455 17 826 18 762
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.63 16.70 16.13 16.98
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 12.23 12.12 12.74