Consensus/Konsensus 2016-10-18
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2016 Q3
2016 2017 2018
Net interest income/Räntenetto 5 861 23 192 24 193 25 164
Net commission income/Provisionsnetto
2 743
11 008
11 360 11 768
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 416 2 158 1 796 1 859
Other income/Övriga intäkter 681 4 436
 
2 700 2 792
Total income/Totala intäkter 9 701 40 793 40 049 41 582
Staff costs/Personalkostnader -2 271 -9 204 -9 260 -9 345
Total costs/Totala kostnader -3 973 -16 161 -16 243 -16 340
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 728 24 632 23 806 25 243
Loan losses/Kreditförluster -461 -1 592 -1 676 -1 656
Operating profit/ Rörelseresultat 5 262 23 021 22 116
23 573
Tax expense/Skattekostnad -1 063 -4 174 -4 641 -4 991
 
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 200 18 846 17 476 18 570
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter 0 -1 0 0
Net attributable profit/Nettovinst 4 197 18 834 17 464 18 570
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.8 17.0 15.7 16.7
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 23.1 23.4 23.7