We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Årsstämma

Banken håller normalt årsstämma (ordinarie bolagsstämma) före utgången av april månad. För information om kommande årsstämma se länken nedan.

Årsstämma 2018

Annual General Meeting 2018 (in English)


Information om registreringsförfarande med mera publiceras 4-6 veckor före stämman i samband med att kallelsen publiceras. Kallelsen införs i dagstidningar i Sverige och på denna hemsida. Efter kallelse har skett kan registrering/anmälan ske antingen via denna webbsida, per telefon, telefax eller post i enlighet med vad som anges i kallelsen.

Ärenden till bolagsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman.

Rösträtt

En stamaktie berättigar till en röst. Swedbank AB är inte berättigat att rösta för innehavda egna aktier vid bolagsstämma.  

För mer information, kontakta Investor Relations:

Stäng Skriv ut